ALGEMENE VOORWAARDEN back. digital B.V

 1. TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen en Overeenkomsten met, diensten en goederen geleverd door, en offertes en aanbiedingen van, back. digital B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Joos de Moorstraat 51, 1056 TT te Amsterdam, met haar kantooradres aan de De Lairessestraat 151, 1075HK te Amsterdam. (hierna: back. digital).

  2. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door back. digital. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ ook per e-mail verstaan.

 2. OVEREENKOMST

  1. back. digital zal de Werkzaamheden die schriftelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst tussen back. digital en de Klant alleen uitvoeren tegen de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd (en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal en onafscheidelijk onderdeel vormen). De inhoud van de Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd indien alle partijen daarmee schriftelijk instemmen.

 3. DEFINITIES

  1. Termen met een hoofdletter die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, hebben de betekenis die er hieronder aan wordt gegeven, tenzij anders vermeld:

   Algemene Voorwaarden

   Deze Algemene Voorwaarden, die een integraal en onafscheidelijk onderdeel uitmaken van de Overeenkomst(en).

   AVG

   de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) en (lokale) wet- en regelgeving op grond daarvan.

   Bijlage(n)

   de documenten die eventueel als bijlage(n) bij de Overeenkomst zijn gevoegd en die integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

   Diensten

   de door back. digital aan Klant verleende en te verlenen diensten en, waar van toepassing, producten.

   Fees

   De vergoeding die back. digital ontvangt voor elke aan Klant te leveren Dienst.

   Klant

   De (rechts)persoon die een rechtsverhouding of Overeenkomst aangaat met, daarom verzoekt of wordt aangeboden door back. digital.

   Licentie

   De Licentie zoals gedefinieerd in artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden.

   Overeenkomst

   Alle (verzoeken tot) voorstellen, offertes, aanbiedingen, bestellingen, orderbevestigingen en/of overeenkomsten ter zake van het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten door of namens back. digital.

   Periode

   De in eventueel in de Overeenkomst(en) vermelde periode waarbinnen een zekere Dienst door back. digital wordt geleverd aan Klant.

   Persoonsgegevens

   alle informatie over een geïdentificeerde of

   identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

   Producten van derden

   Alle diensten, software, hardware en eventueel bijbehorende licentieovereenkomsten die in het kader van de Overeenkomst door een derde partij aan de Klant of back. digital kunnen worden geleverd.

   schriftelijk

   "schriftelijk" omvat ook per e-mail, fax of ander elektronisch medium.

  2. Een verwijzing naar een bepaalde wet, wettelijke bepaling of daaraan ondergeschikte regelgeving is een verwijzing naar die wet, bepaling of regelgeving zoals die op enig moment van kracht is.

  3. Een verwijzing naar schriftelijk of schriftelijk omvat elektronische formulieren en het verzenden of verstrekken van kennisgevingen in elektronische vorm.

  4. Een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden of Overeenkomst naar een document is een verwijzing naar dat document, zowel op papier als in elektronische vorm.

 4. DE DIENSTEN

  1. De door back. digital aan Klant te leveren Diensten zijn nader gespecificeerd in de Overeenkomst

  2. Elke Dienst wordt door back. digital geleverd gedurende de in de Overeenkomst vermelde Periode. Indien geen Periode is overeengekomen wordt de dienst geleverd voor onbepaalde tijd, doch kan de levering van die Dienst door back. digital met onmiddellijke omvang worden gestaakt zonder dat back. digital daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.

  3. Uitsluitend Klant is ervoor verantwoordelijk dat de door haar gebruikte hardware, software en infrastructuur geschikt (gemaakt) is voor de door back. digital te verlenen Diensten.

  4. Klant verleent (medewerkers van) back. digital toegang tot alle hardware, software, infrastructuur en locaties teneinde back. digital in staat te stellen de Diensten aan Klant te leveren.

 5. FEES EN BETALING

  1. back. digital ontvangt voor elke aan Klant te leveren Dienst de vergoeding die is vermeld in Overeenkomst of anderszins schriftelijk is overeengekomen (ten aanzien van elke Dienst: een Fee en voor alle Diensten gezamenlijk: de Fees).

  2. Een Fee kan ook aan derden verschuldigde (licentie)kosten betreffen.

  3. Over de verschuldigde Fees zal omzetbelasting in rekening worden gebracht.

  4. back. digital factureert de Diensten aan Klant. Klant dient de facturen te betalen binnen in de facturen opgenomen betaaltermijn door bijschrijving van het factuurbedrag op het in de facturen vermeldde bankrekeningnummer.

  5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is back. digital de door haar te leveren Diensten te factureren en betaald te krijgen alvorens die Diensten door haar zijn geleverd. Uitstel of afstel van de levering van de Diensten brengt derhalve geen uitstel of afstel van betaling daarvan mede.

  6. Indien Klant een factuur niet binnen de daarin opgenomen betaaltermijn volledig voldoet, is Klant een contractuele maandelijkse boete van 4% verschuldigd over het alsdan uitstaande factuurbedrag, te rekenen vanaf de laatste dag van de betaaltermijn tot de dag van algehele voldoening.

  7. back. digital is bevoegd de verlening van de Diensten op te schorten indien Klant een factuur niet binnen de daarin opgenomen betaaltermijn volledig heeft voldaan.

  8. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die back. digital maakt in verband met de incasso van opeisbare maar onbetaald gelaten facturen, zullen door Klant volledig worden vergoed.

  9. back. digital is gerechtigd de Fees aan te passen overeenkomstig de consumentenprijsindex zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS consumentenprijsindex), steeds op 1 januari van elk kalenderjaar.

  10. Klant is verplicht de Fees overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst te voldoen, ook indien de Klant na het sluiten van de Overeenkomst de Diensten niet geleverd wenst te krijgen.

 6. LICENTIES EN PRODUCTEN VAN DERDEN

  1. Ten behoeve van de door back. digital te leveren Diensten kunnen Producten van derden worden betrokken.

  2. De voor Producten van derden verschuldigde vergoedingen worden door back. digital als Fee doorbelast aan Klant.

  3. De Diensten zijn onderworpen aan eventuele toepasselijke licentievoorwaarden van derden. back. digital is, voor zover wettelijk toegestaan, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit diensten, producten, software, nalaten van haar (onder)opdrachtnemers, (onder)dienstverleners of andere derden.

  4. De Klant vrijwaart back. digital voor alle schade en kosten (waaronder juridische kosten) die voortvloeien uit een inbreuk op de rechten en licentievoorwaarden van derden door back. digital.

 7. PERSOONSGEGEVENS EN DATA

  1. Indien en voor zover de Klant Persoonsgegevens van haar klanten of relaties verstrekt aan back. digital, zullen die Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig een eventueel tussen Partijen gelijktijdig met de Overeenkomst te sluiten Verwerkersovereenkomst. In voorkomende gevallen verwerkt back. digital voornoemde persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en ten behoeve van de Klant. Klant vrijwaart back. digital voor alle schade en kosten als gevolg van een onrechtmatige gegevensverwerking door de Klant.

  2. Ter zake van de verwerking van Persoonsgegevens en andere data rusten op back. digital geen andere verplichtingen dan die zijn opgenomen in de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst.

 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten behoren toe aan back. digital. Intellectuele eigendomsrechten die gedurende de levering van Diensten ontstaan, vallen toe aan back. digital.

  2. Van het bepaalde in artikel 8.1 zijn uitgezonderd intellectuele eigendomsrechten die aan derden toebehoren.

  3. De Klant garandeert dat de uitvoering van de Overeenkomst door Klant geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op andere rechten van derden oplevert. Voor zover zulks het geval zou blijken te zijn, vrijwaart Klant vrijwaart back. digital voor alle schade en kosten (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten) die voortvloeien uit een inbreuk op de rechten van derden.

 9. LICENTIE

  1. Voor zover er aan de Diensten intellectuele eigendomsrechten van back. digital zijn verbonden, verleent back. digital aan Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht daarop, voor de duur van de Overeenkomst (de Licentie).

  2. Voor zover er aan de Diensten intellectuele eigendomsrechten van derden zijn verbonden, zijn die onderhevig aan de daaraan verbonden voorwaarden van die derden.

  3. De Licentie wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van het bedrijf van de Klant. De Klant verbindt zich ertoe de Licentie niet te gebruiken en te exploiteren voor enig ander doel en/of voor andere bedrijven.

  4. De Licentie eindigt onmiddellijk en zonder dat nadere notificatie of ingebrekestelling is vereist, op het moment dat Klant niet stipt en volledig aan zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst voldoet.

  5. De verplichtingen van back. digital onder de Overeenkomst hebben geen invloed op de verplichting van de Klant om adequate procedures en controlemechanismen vast te stellen, te onderhouden en te implementeren om schade als gevolg van onregelmatig of onjuist gebruik van de Licentie te voorkomen of te beperken.

 10. TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING

  1. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot privacy wet- en regelgeving zoals de AVG.

  2. De Klant is verplicht back. digital onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving voor zover die van invloed kan zijn op (de uitvoering van) de Overeenkomst.

  3. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het bepalen of de Diensten al dan niet voldoen aan alle op Klant toepasselijke wet- en regelgeving.

 11. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

  1. Het bepaalde in de Overeenkomst duurt voort zolang als door back. digital één of meer Diensten worden verleend aan Klant, maar ook nadien blijft het bepaalde in de Overeenkomst van toepassing.

  2. De door back. digital verleende Dienst(en) en Licentie kunnen door back. digital worden beëindigd onmiddellijk en zonder dat nadere notificatie of ingebrekestelling is vereist, op het moment dat Klant niet stipt en volledig aan zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst voldoet.

  3. back. digital kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk (met inbegrip van de licentie verleend op grond van de Overeenkomst) onmiddellijk schriftelijk beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor schadevergoeding en onverminderd haar rechten op schadevergoeding en alle andere rechten, rechtsmiddelen en/of vorderingen waarop zij krachtens de wet recht kan hebben, na de Klant schriftelijk op de hoogte te stellen van beëindiging indien:

   1. de Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op enige bepaling van de Overeenkomst en nalaat deze materiële schending te verhelpen binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de materiële inbreuk; of

   2. het faillissement van de Klant uitgesproken wordt;

   3. de Klant surseance van betaling aangevraagd heeft; en

   4. de Klant wordt ontbonden dan wel haar onderneming staakt. Het voorgaande laat het bepaalde in artikel 11.2 onverlet.

 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

  1. back. digital is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

   1. schade die rechtstreeks aan zaken is toegebracht (materiële schade);

   2. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade voor zover deze betrekking heeft op de directe schade als hier bedoeld; en

   3. redelijke en aantoonbare kosten die de Klant maakt ter voorkoming of beperking van de directe schade als bedoeld in dit artikel;

     1. back. digital is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen: schade door omzet- of winstderving, schade door vertraging, schade door verlies van gegevens, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen en verlies of schade door back. digital verstrekte informatie of adviezen, waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst.

     2. De aansprakelijkheid van back. digital voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot hetgeen in voorkomende gevallen door de verzekeraar van back. digital wordt uitgekeerd. back. digital zal redelijke inspanningen leveren om diens verzekeraar te laten uitkeren. Indien geen betaling plaatsvindt, is de aansprakelijkheid per gebeurtenis (waarbij een reeks opeenvolgende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd) beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat door Klant over de voorliggende periode van 6 maanden aan back. digital is betaald, tot een maximum van EUR 2.000.

     3. De aansprakelijkheids- en vrijwaringsbepalingen in deze clausule en elders in de Overeenkomst blijven van kracht na afloop of eerdere beëindiging van de Overeenkomst.

 13. GEHEIMHOUDING

  1. Klant verplicht zich tot volledige geheimhouding van de inhoud van de Overeenkomst.

  2. Het is de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van back. digital niet toegestaan in (marketing)uitingen de samenwerking met back. digital kenbaar te maken.

  3. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de Klant aan back. digital een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 10.000 alsmede EUR 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn gehoudenheid tot het betalen aan de Klant van een volledige schadevergoeding indien deze meer dan genoemde bedrag mocht belopen.

  4. Het is back. digital toegestaan in (marketing)uitingen de samenwerking met de Klant kenbaar te maken.

 14. OVERMACHT

  1. back. digital is niet aansprakelijk jegens de Klant in geval van overmacht. Onder overmacht zijn tevens begrepen onvoorziene omstandigheden, pandemieën of maatregelen of adviezen van overheidswege die het leveren van de Diensten door back. digital in de weg staan, bemoeilijken of alleen tegen hogere kosten dan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst mogelijk maakt.

  2. Als de overmachtsituatie langer dan 30 kalenderdagen aanhoudt, zullen back. digital en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de situatie het hoofd te bieden en een oplossing te vinden waaronder, maar niet beperkt tot, beëindiging van de Overeenkomst.

 15. NADERE (RECHTS)HANDELINGEN

  De Klant zal alle nadere (rechts)handelingen verrichten die redelijkerwijze nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst.


 16. OVERIG

  1. De Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een daartoe gesloten schriftelijke overeenkomst tussen back. digital en Klant.

  2. De in de Overeenkomst vastgelegde verplichtingen van back. digital betreffen inspanningsverbintenissen.

  3. In de Overeenkomst overeengekomen termijnen of data zijn indicatief en niet fataal.

  4. De Overeenkomst met inbegrip van de overwegingen behelst de volledige overeenkomst tussen back. digital en Klant en vervangt alle eerdere overeenkomsten, toezeggingen,

   regelingen of verklaringen van welke aard ook die door back. digital en Klant mondeling of schriftelijk (en indien schriftelijk, in conceptvorm of anderszins) zijn gemaakt of gegeven.

  5. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van de Overeenkomst niet geldig of niet afdwingbaar is, laat dit de overige bepalingen van de Overeenkomst onverlet en wordt de niet-geldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen in een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk doel en strekking van de bepaling benadert die zij vervangt.

  6. Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet aan een derde overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper. back. digital en Klant beogen aan deze bepaling goederenrechtelijke werking toe te kennen.

  7. back. digital kan zijn hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde overdragen. Klant verleent daaraan bij deze voorshands zijn instemming en medewerking.

 17. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

  1. Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

  2. Alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst zullen, voor zover niet in der minne geschikt, aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.